REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

pt6.onlinefit.pl

§ 1

 Postanowienia wstępne

Regulamin określa zasady dokonywania przez Konsumentów zakupów w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem www.pt6.onlinefit.pl.

Sprzedawcą jest PT6 S.C. MACIEJ ROSA, NIKODEM KAJETANOWICZ z siedzibą w Krakowie ul. Pana Tadeusza 6B, 30-727 Kraków NIP: 679-31-23-774

§ 2

Definicje

Pojęciom użytym w niniejszym Regulaminie należy nadawać następujące znaczenie:

1. Regulamin – niniejszy regulamin;

2. Konsument (Klient) – osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności w ten sposób, że na zasadach określonych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym. Niniejsze pojęcie należy interpretować zgodnie z Kodeksem cywilnym;

3. Sprzedawca - PT6 S.C. MACIEJ ROSA, NIKODEM KAJETANOWICZ z siedzibą w Krakowie ul. Pana Tadeusza 6B, 30-727 Kraków NIP: 679-31-23-774

4. Przedmiot sprzedaży – Towary wskazane i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego objęte daną Ofertą, a następnie daną Umową Sprzedaży;

5. Towar (Produkt) – rzecz ruchoma, wskazana i opisana na stronie internetowej Sklepu Internetowego

6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru lub Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu Internetowego;

7. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.pt6.onlinefit.pl za pośrednictwem, którego Konsument może złożyć Zamówienie;

8. Zamówienie – oświadczenie woli Konsumenta stanowiące przyjęcie Oferty;

9. Ustawa - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827);

10. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.);

11. Oferta – oświadczenie woli Sprzedawcy zawierające co najmniej:

a. główne cechy świadczenia korespondujące w całości albo w części z Zapytaniem ofertowym z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia,

b. łączną cenę za Przedmiot Sprzedaży wraz z podatkami i kosztami doręczenia Przedmiotu Sprzedaży Konsumentowi,

c. sposób i termin dostarczenia Przedmiotu Sprzedaży;

12. Formularz odstąpienia – wzór oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży o treści jak w Załączniku nr 1 do Regulaminu;

13. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni wskazanych w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy jako dni wolne od pracy

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 4, poz. 28 ze zm.).

§ 3

 Zasady ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego przez Konsumentów.

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

3. Sprzedawca zapewnia, że wszystkie Towary oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej.

4. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, Konsument powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym wskazane w dalszej części Regulaminu minimalne wymagania techniczne

5. Konsument składający Zamówienie powinien mieć pełną zdolność do czynności prawnych.

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Zastosowanie waluty innej niż złoty polski wymaga wyraźnego wyeksponowania przy danym Towarze. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki. Koszy wysyłki, wskazane w Ofercie, Konsument akceptuje najpóźniej w chwili wyrażenia zgody na złożenie danego Zamówienia (składania danego Zamówienia).

7. Ekspozycja danego Towaru na stronie internetowej Sklepu, w tym wskazanie ceny, nie stanowi oferty.

8. Sprzedawcy przysługuje prawo do modyfikowania ekspozycji Towarów zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu, w tym w szczególności do wprowadzania nowych Towarów i usuwania niektórych towarów.

9. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Konsumentowi Towar bez wad. Sprzedawca odpowiada względem Konsumenta za nienależyte wykonanie Umowy Sprzedaży na podstawie odpowiednich przepisów prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.

10. Najpóźniej w chwili przesłania Konsumentowi Oferty Sprzedawca poinformuje Konsumenta o:

a. braku prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży względem danego Towaru z uwagi na istnienie względem danego Towaru podstaw wskazanych w art. 38 Ustawy,

b. treści gwarancji na dany Towar, o ile jest udzielana.

§ 4

Kontakt ze Sprzedawcą

Adres Sprzedawcy: Kraków ul. 28 Lipca 1943 17A, 30-233 Kraków

Adres e-mail Sprzedawcy: info@pt6.pl

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie oraz dostępnych na stronie w zakładce kontakt. Możliwy jest również kontakt za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego dostępnego na stronie pt6.onlinefit.pl w zakładce kontakt.

§ 5

Minimalne wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

§ 6

Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta  składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§ 7

Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:

Imię i Nazwisko

Adres email

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie.

§ 8

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. wejść na stronę Sklepu: www.pt6.onlinefit.pl wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

2. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

3. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

4. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail.

5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie,

§ 9

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a) przesyłka kurierska,

b) inne sposoby dostawy, jeśli zostaną one wskazane, jako możliwe do wyboru, w trakcie składania Zamówienia.

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a) płatności elektroniczne,

b) inne sposoby płatności, jeśli zostaną one wskazane, jako możliwe do wyboru, w trakcie składania Zamówienia.

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

4. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068

§ 10

Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, pod warunkiem uiszczenia przez Klienta opłaty na poczet całej ceny Towaru i kosztów jego dostawy.

3. Po złożeniu zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać opłaty na poczet ceny Towaru i kosztów jego dostawy wybierając metodę płatności opisaną w §  9, w terminie 2 dni od daty otrzymania od Sprzedawcy wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2.  W razie nie dokonania tej opłaty w powyższym terminie Umowa Sprzedaży ulega rozwiązaniu.

4. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedawcy opłaty Konsumenta  dokonanej tytułem ceny Produktu i kosztów jego dostawy.

7. W przypadku zamówienia Produktów ze statusem „chwilowo niedostępny ” o terminach gotowości do wysyłki klient zostanie poinformowany po złożeniu zamówienia drogą mailową.

8. W przypadku zamawiania produktów z różnym terminem gotowości do wysyłki, terminem wysyłki  jest najdłuższy podany termin, chyba że w trakcie zamówienia klient zadecyduje inaczej. W takim przypadku klient może zostać obciążony dodatkowym kosztem wysyłki  wynikającym z kilku dostaw.

9. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Unii Europejskiej. Koszty dostawy są zróżnicowane od miejsca wysyłki. Informację o ostatecznych kosztach dostawy Klient otrzymuje w trakcie składania zamówienia.

10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 11

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w przypadku zakupu towarów wysyłanych fizycznie. Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy wejściówek na zajęcia online po terminie zajęć wybranym w momencie składania Zamówienia.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, który można pobrać ze strony pt6.onlinefit.pl

7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

8. Skutki odstąpienia od Umowy:

a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o bezpośred-nich kosztach zwrotu takiego Produktu, będzie się znajdować w opisie Pro-duktu w Sklepie.

10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje  Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

e. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

h. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

i. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

j. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

k. zawartej w drodze aukcji publicznej;

§ 12

Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

4. Reklamację należy zgłosić pisemnie na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.

5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym będzie dysponował wadliwym towarem wraz z pełnym opisem usterki. Jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.

§ 13

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

d. 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 14

Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego są przetwarzane na podstawie Umowy Sprzedaży oraz w celu jej realizacji, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).

3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona na stronie Sklepu

§ 15

Zasady udziału w zajęciach online

1. Klient, który zakupi wejściówkę na wybrane zajęcia i nie weźmie w nich udziału otrzyma zwrot pieniędzy pod warunkiem odwołania udziału w zajęciach minim 2 godziny przed ich rozpoczęciem wysyłając na adres email kontakt@pt6.onlinefit.pl maila z informacją o nazwie, dacie i godzinie zajęć oraz adresie e-mail, z którego została zakupiona wejściówka.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, jeżeli liczba zapisanych osób będzie niska.

3. Klient chcący korzystać z zajęć oferowanych przez Sprzedawcę powinna zasięgnąć opinii lekarza odnośnie swojego stanu zdrowia.

4. Klient przed udziałem w zajęciach powinien przygotować sobie niezbędny do udziału w zajęciach sprzęt.

5. Klient powinien poinformować Sprzedawcę, o wszelkich chorobach i dolegliwościach przed rozpoczęciem zajęć.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wypadki oraz kontuzje powstałe w czasie uczestnictwa w treningu online.

7. Klient korzysta z usług Sprzedawcy na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem Sprzedawcy żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Sprzedawcy

8. Klientom zabrania się nagrywania i utrwalania w jakikolwiek sposób zajęć.

§ 16

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, wysyłając wiadomość w formie elektronicznej(mail) na wskazany podczas rejestracji adres e-mail.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, RODO